alt

襤hracat Hizmetlerimiz

Taha Gümrük Müavirlii; Gümrük, 襤hracat Rejimi, Türk Paras覺n覺 Koruma Kanunu, Kaçakç覺l覺k Kanunu, Uluslararas覺 anlamalar ile sair birçok balay覺c覺 D覺 Ticaret Mevzuatlar覺na göre, ihracatç覺 ve al覺c覺n覺n ülke kriterlerini göz önünde bulundurarak gümrük evraklar覺 düzenlemekte, gümrükleme ve güncel mevzuat konular覺nda ihracatç覺 firmalara lojistik destek vermektedir.

 • 襤hraç edilecek eya ile ilgili olarak fizibilite çal覺mas覺n覺n yap覺lmas覺,
 • Hariçte 襤leme Rejimi uygulamalar覺 ve TEV,
 • Sal覺k sertifikas覺, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 mene ehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik ilemleri,
 • Eyan覺n türüne göre ilgili ihracatç覺 birliklerine üyelik ilemlerinin yapt覺r覺lmas覺,
 • Eya ile ilgili G.T.襤.P. tespiti,
 • Gümrük Müaviri taraf覺ndan düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya al覺c覺ya ulat覺r覺lmas覺,
 • Yüklenen arac覺n gümrük ilemlerinin takibi,
 • 襤hraç edilecek eyan覺n gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon ilemlerinin tamamlanmas覺,
 • Vesaiklerin nakliye firmas覺na teslimi,
 • Geçici ihracat ilemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evraklar覺n taraf覺n覺za teslim edilmesi,
 • Gümrük ç覺k覺 beyannamesi ilemlerinin sonland覺r覺lmas覺.